Na czym polega zasiłek rodzinny kinderbijslag, kto może go otrzymać i w jakiej wysokości?

Polacy pracujący w Holandii mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny kinderbijslag. Świadczenie to stanowi odpowiednik polskiego programu „500+” i może być przyznawane na każde dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie obu tych zasiłków? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kinderbijslag i jak złożyć wniosek o jego przyznanie?

Holenderski zasiłek rodzinny a „500+”

Zarówno holenderski zasiłek rodzinny, jak i „500+” mają za zadanie zrekompensować rodzicom koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku do 18 lat. Można je uzyskać na każde dziecko, bez względu na to, jakie dochody uzyskuje rodzina. Chcąc otrzymywać zasiłek kinderbijslag na dziecko powyżej 16 roku życia, powinno ono kontynuować naukę.

Warunki otrzymywania świadczenia kinderbijslag

Zasiłek rodzinny jest w Holandii wypłacany przez instytucję Sociale Verzekeringsbank (SVB), a warunki przyznawania świadczenia reguluje ustawa Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Podstawowym wymogiem otrzymywania kinderbijslag przez obcokrajowców jest legalne zamieszkiwanie i podejmowanie aktywności zawodowej na terenie Holandii, a także odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Rodzice dziecka nie muszą być małżeństwem, mogą tworzyć związek partnerski. Zasiłek przysługuje również na dzieci adoptowane. Może go pobierać jedynie jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Kiedy kinderbijslag, a kiedy „500+?

Polacy pracujący w Holandii nie mają możliwości legalnego pobierania jednocześnie obu zasiłków rodzinnych kinderbijslagoraz „500+”. Uniemożliwiają to zapisy ustawy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE. Świadczenie będzie mogło być wypłacone jedynie w tym kraju, w którym rodzice dziecka są zatrudnieni. Zatem nawet jeśli dzieci obojga rodziców pracujących w Holandii na co dzień mieszkają w Polsce – np. znajdują się pod opieką dziadków – wypłacane będzie świadczenie kinderbijslag.

Wątpliwości może budzić sytuacja, w której jedno z rodziców pracuje w Polsce, w drugie w Holandii. W takim przypadku o zasiłek należy wnioskować w tym państwie, które stanowi miejsce zameldowania dzieci. „500+” będzie więc przysługiwać, jeżeli jeden z rodziców jest zatrudniony w Holandii, a drugi aktywny zawodowo w Polsce i ma na miejscu pod opieką dzieci. Jeśli kwota polskiego świadczenia okaże się niższa w porównaniu do holenderskiego, wówczas SVB będzie zobowiązane wypłacić dodatek referencyjny w celu pokrycia różnicy. W drugą stronę obowiązuje taka sama zasada – wówczas dodatek wypłaca Polska.

Jaka jest kwota holenderskiego zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany w kwocie uzależnionej od wieku dziecka. Jego wartość zwiększa się po ukończeniu przez nie 6 roku życia oraz 12 lat. Kinderbijslag otrzymuje się z częstotliwością kwartalną. Aktualne stawki obowiązujące od lipca 2019 roku wynoszą:

  • dziecko w wieku do 5 lat – 221,49 euro,
  • dziecko od 6 do 11 lat – 268,95 euro,
  • dziecko od 12 do 17 lat – 316,41 euro.

Jak złożyć wniosek o kinderbijslag?

Jeżeli rodzic mieszkający w Holandii posiada dziecko urodzone również w tym kraju, wtedy w terminie od 2 do 4 tygodni od zarejestrowania jego urodzin otrzyma stosowne pismo od SVB. W celu pobrania wniosku o zasiłek rodzinny, należy zalogować się na portalu internetowym tej instytucji. Jeżeli natomiast dziecko przyszło na świat poza Holandią, wtedy trzeba samodzielnie skontaktować się z SVB z prośbą o dostarczenie pisma pocztą.

Oprócz wniosku, konieczne będzie złożenie szeregu innych dokumentów, które pozwolą zweryfikować, czy zasiłek rodzinny w Holandii przysługuje wnioskodawcy. Będzie to m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zameldowaniu, akt urodzenia, akt ślubu czy dokument informujący, czy w Polsce są pobierane świadczenia rodzinne.