Każdemu Polakowi zatrudnionemu w Holandii może zdarzyć się nieprzyjemna sytuacja utraty pracy. Można wtedy ubiegać się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering). Jakie warunki należy w tym celu spełnić, jaki jest maksymalny czas pobierania świadczenia oraz jego wysokość? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w dzisiejszym artykule.

Kto może otrzymać WW-uitkering?

Aby otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych, należy legalnie przebywać na terenie Niderlandów. Nie jest jednak konieczne zameldowanie. Świadczenie przysługuje osobom, które nie ze swojej winy utraciły pracę, np. otrzymały wypowiedzenie umowy, zostały objęte zwolnieniem grupowym czy ich pracodawca zbankrutował. Zasiłku nie otrzymają więc ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie, na własną prośbę czy za porozumieniem stron. Weryfikowane jest również to, czy zwolniony pracownik był objęty ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Świadczenie nie przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi aktualnie 66 lat i 4 miesiące.

Prawo do zasiłku WW-uitkering można uzyskać po przepracowaniu w Holandii minimum 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Należy w tym celu złożyć wniosek w dwóch instytucjach – Urzędzie Pracy i Zatrudnienia (WERKbedrijf) oraz UWV – Zakładzie Ubezpieczeń Pracowniczych. Osoby posiadające zameldowanie w Niderlandach, mogą przesłać zgłoszenie online za pośrednictwem strony Werk.nl. Brak zameldowania wymaga osobistej wizyty w najbliższym urzędzie pracy i wypełnienia formularza WW-uitkering.

Aby złożyć wniosek o WW-uitkering należy dołączyć następujące dokumenty:

  • ostatnia umowa o pracę,
  • paski wypłaty wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty z kursów i szkoleń),
  • świadectwa pracy.

Wniosek do UWV należy złożyć do 2 dni od dnia zwolnienia. Instytucja ta podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku maksymalnie do 4 tygodni. Świadczenie jest wypłacane raz w miesiącu. Minimalny okres pobierania zasiłku wynosi 3 miesiące, a maksymalny 24 miesiące. Do tygodnia po zwolnieniu trzeba również zarejestrować się w urzędzie WERKbedrijf jako osoba poszukująca pracy.

W jakiej kwocie jest wypłacane świadczenie?

Za pierwsze dwa miesiące bezrobotny pobiera zasiłek w kwocie 75% swojego średniego wynagrodzenia, a następnie 70%. Jeżeli wyliczona kwota okaże się niższa niż obowiązujące w Holandii minimum socjalne, wtedy w celu wyrównania stosuje się dofinansowanie. Maksymalna wysokość WW-uitkering wynosi 2750 euro brutto.

Obowiązki bezrobotnego

Aby nie utracić prawa do otrzymywania zasiłku, osoba bezrobotna powinna aktywnie poszukiwać pracy. Ma obowiązek udowodnić, że podjęła w ciągu 4 tygodni minimum 4 takie próby – np. przesłała e-mailem dokumenty aplikacyjne do pracodawcy. Każde z działań należy zapisać w formularzu poszukiwania pracy (solicitatieformulier). Pobierający zasiłek musi także przygotować CV i list motywacyjny oraz zarejestrować się w kilku biurach pracy. Obowiązkiem bezrobotnego jest również stawianie się w wyznaczonym terminie na każde wezwanie urzędu oraz comiesięczne składanie oświadczenia o dochodach (inkomstenopgave). W okresie pobierania zasiłku wymagane jest przebywanie na terenie Niderlandów, a także informowanie UWV o każdej zmianie miejsca stałego pobytu.

Transfer zasiłku do Polski

Za zgodą UVW możliwe jest przeniesienie świadczenia do Polski, jeżeli bezrobotny zamierza wrócić do kraju w celu poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych po zwolnieniu w tym kraju można pobierać w Polsce maksymalnie przez 3 miesiące.