Tag: praca

Wypadek przy pracy w Niderlandach – jakie prawa przysługują pracownikowi?

Polacy pracujący w Niderlandach są narażeni na wypadki przy pracy, zwłaszcza osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz produkcyjnej. Jeżeli doznają uszczerbku na zdrowiu z winy pracodawcy, mogą wtedy ubiegać się o odszkodowanie. W artykule opisujemy, w jaki sposób należy dochodzić swoich praw.

Obowiązki ciążące na pracodawcy

Holenderski pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z jego winy, wtedy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie grożą mu natomiast negatywne konsekwencje, jeśli zdarzenie było wynikiem rażącego zaniedbania pracownika.

Pracodawca powinien każdy wypadek w miejscu zatrudnienia zgłosić do inspekcji pracy (Inspectie SZW), jeżeli jego skutkiem jest odniesienie przez pracownika trwałego uszczerbku na zdrowiu lub takie uszkodzenie ciała, które wymaga hospitalizacji bądź interwencji medycznej lekarza. Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku, wtedy może zostać obciążony karą do 50 tysięcy euro.

Obowiązkiem zatrudniającego jest także prowadzenie rejestru wypadków. Powinny w nim zostać opisane wszystkie wypadki zgłoszone do inspekcji pracy oraz te, które skutkowały przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym przez co najmniej 4 dni. Pracodawca jest zobowiązany do okazania zatrudnionemu takiego rejestru na jego wniosek.

Prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pracy

Pracownik będący ofiarą wypadku przy pracy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, które jest wypłacane z polisy ubezpieczeniowej (OC) pracodawcy. Świadczenie to obejmuje zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, a także zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu. Pracownikowi przysługuje ponadto rekompensata w związku z utraconymi w przyszłości dochodami. Całkowita kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak m.in. długość leczenia czy stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Osoba zatrudniona ma także możliwość przejścia na zwolnienie chorobowe, a także może ubiegać się o rentę chorobową lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Prawo do tego rodzaju świadczeń przysługuje jedynie pod warunkiem, że pracodawca opłacał pracownikowi obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Holandii nie jest przyznawane pracownikowi automatycznie. Powinien on w tym celu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i udowodnić, że wypadek nastąpił w związku z zaniedbaniem leżącym po stronie pracodawcy. Aby było to możliwe, warto zebrać jak najwięcej dowodów:

  • wykonać zdjęcia z miejsca wypadku,
  • sporządzić nagrania,
  • ustalić świadków,
  • wezwać na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia,
  • uzyskać od inspekcji pracy kopię protokołu powypadkowego.

Wypadek nie może być przyczyną zwolnienia. Pracodawca nie ma więc prawa grozić pracownikowi, że zwolni go, jeżeli ten zacznie ubiegać się o odszkodowanie. Osoba zatrudniona nie musi się zatem godzić na podpisywanie niekorzystnych dla siebie oświadczeń czy ugód.

Pracownik będący ofiarą wypadku przy pracy powinien także zebrać dowody – rachunki oraz faktury – poniesienia kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, opieki oraz rehabilitacji.

Wywiad z Panią Żanetą Mańską

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Panią Żanetą , która zdecydowała się na wyjazd do pracy w Holandii, za pośrednictwem Agencji Euro Work .

Czytaj więcej

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén