Osoby podejmujące legalne zatrudnienie w Holandii mogą w okresie choroby pobierać zasiłek, dzięki któremu nie zostaną pozbawieni środków do życia. Zasady otrzymywania tego świadczenia są nieco inne niż w Polsce. Główna różnica polega na tym, że nie trzeba przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego, znanego w naszym kraju jako L4.

Kto może otrzymać holenderski zasiłek chorobowy?

Świadczenie to przysługuje osobom legalnie przebywającym i pracującym na terenie Holandii – zarówno obywatelom tego kraju, jak i obcokrajowcom. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje zarówno w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i określony. Mogą go również pobierać pracownicy tymczasowi, samozatrudnieni (pod warunkiem opłacania składek) oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie?

W Holandii nie istnieje coś takiego jak zwolnienie lekarskie. Oznacza to, że pracownik nie musi przedstawiać swojemu pracodawcy zaświadczenia od lekarza o czasowym braku zdolności do wykonywania pracy. Nie ma również obowiązku informowania go na co zachorował, jakie bierze leki, czy z jakimi zmaga się objawami. Musi natomiast osobiście poinformować pracodawcę o tym, że z powodów zdrowotnych nie będzie w stanie przyjść do pracy. Powinien w tym celu jak najszybciej do niego zadzwonić, najlepiej już w pierwszym dniu choroby. Zaniedbanie tego obowiązku może narazić pracownika na dotkliwe kary.

Pracodawca po akceptacji zgłoszenia informuje o chorobie holenderski urząd pracy UWV. W tym celu składa wniosek o przyznanie zasiłku wraz z odpowiednimi dokumentami. Pracownik może samodzielnie upewnić się, czy obowiązek ten został dopełniony – w celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod numer telefonu 09009294.

Czy pracodawca musi zaakceptować zgłoszenie?

Pracodawca nie może odrzucić zgłoszenia pracownika o chorobie, lecz może zaproponować swojemu podwładnemu skrócony czas pracy lub jej częściowe wykonywanie w domu. Pracownik nie ma jednak obowiązku przyjąć takiej propozycji. Przedsiębiorca nie może także przenieść go na inne stanowisko pracy, ani zwolnić w czasie choroby. W przypadku podejrzenia jej symulowania może jednak zlecić kontrolę w miejscu zamieszkania podwładnego lub przebadanie go przez lekarza zakładowego.


Obowiązki chorego pracownika

Osoba zatrudniona przebywająca na chorobowym powinna w okresie przebywania na zwolnieniu być dostępna pod telefonem, aby było możliwe skontaktowanie się z nią przez pracodawcę lub lekarza zakładowego. Podwładny powinien również stosować się do zaleceń lekarza w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Ma także obowiązek przestrzegania planu postępowania, który jest tworzony w przypadku choroby trwającej dłużej niż 6 tygodni.

Jaka jest kwota zasiłku i przez jak długi czas można go pobierać?

Chory pracownik ma prawo do otrzymywania zasiłku w kwocie odpowiadającej co najmniej 70% dziennej stawki dotychczasowego wynagrodzenia. Świadczenie może być pobierane maksymalnie przez 93 tygodnie – do czasu aż zatrudniony będzie ponownie zdolny do pracy. Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o powrocie do zdrowia zarówno pracodawcę, jak i urząd pracy UWV.