Miesiąc: Luty 2020

Wypadek przy pracy w Niderlandach – jakie prawa przysługują pracownikowi?

Polacy pracujący w Niderlandach są narażeni na wypadki przy pracy, zwłaszcza osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz produkcyjnej. Jeżeli doznają uszczerbku na zdrowiu z winy pracodawcy, mogą wtedy ubiegać się o odszkodowanie. W artykule opisujemy, w jaki sposób należy dochodzić swoich praw.

Obowiązki ciążące na pracodawcy

Holenderski pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z jego winy, wtedy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie grożą mu natomiast negatywne konsekwencje, jeśli zdarzenie było wynikiem rażącego zaniedbania pracownika.

Pracodawca powinien każdy wypadek w miejscu zatrudnienia zgłosić do inspekcji pracy (Inspectie SZW), jeżeli jego skutkiem jest odniesienie przez pracownika trwałego uszczerbku na zdrowiu lub takie uszkodzenie ciała, które wymaga hospitalizacji bądź interwencji medycznej lekarza. Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku, wtedy może zostać obciążony karą do 50 tysięcy euro.

Obowiązkiem zatrudniającego jest także prowadzenie rejestru wypadków. Powinny w nim zostać opisane wszystkie wypadki zgłoszone do inspekcji pracy oraz te, które skutkowały przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym przez co najmniej 4 dni. Pracodawca jest zobowiązany do okazania zatrudnionemu takiego rejestru na jego wniosek.

Prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pracy

Pracownik będący ofiarą wypadku przy pracy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, które jest wypłacane z polisy ubezpieczeniowej (OC) pracodawcy. Świadczenie to obejmuje zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, a także zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu. Pracownikowi przysługuje ponadto rekompensata w związku z utraconymi w przyszłości dochodami. Całkowita kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak m.in. długość leczenia czy stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Osoba zatrudniona ma także możliwość przejścia na zwolnienie chorobowe, a także może ubiegać się o rentę chorobową lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Prawo do tego rodzaju świadczeń przysługuje jedynie pod warunkiem, że pracodawca opłacał pracownikowi obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Holandii nie jest przyznawane pracownikowi automatycznie. Powinien on w tym celu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i udowodnić, że wypadek nastąpił w związku z zaniedbaniem leżącym po stronie pracodawcy. Aby było to możliwe, warto zebrać jak najwięcej dowodów:

  • wykonać zdjęcia z miejsca wypadku,
  • sporządzić nagrania,
  • ustalić świadków,
  • wezwać na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia,
  • uzyskać od inspekcji pracy kopię protokołu powypadkowego.

Wypadek nie może być przyczyną zwolnienia. Pracodawca nie ma więc prawa grozić pracownikowi, że zwolni go, jeżeli ten zacznie ubiegać się o odszkodowanie. Osoba zatrudniona nie musi się zatem godzić na podpisywanie niekorzystnych dla siebie oświadczeń czy ugód.

Pracownik będący ofiarą wypadku przy pracy powinien także zebrać dowody – rachunki oraz faktury – poniesienia kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, opieki oraz rehabilitacji.

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Każdemu Polakowi zatrudnionemu w Holandii może zdarzyć się nieprzyjemna sytuacja utraty pracy. Można wtedy ubiegać się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering). Jakie warunki należy w tym celu spełnić, jaki jest maksymalny czas pobierania świadczenia oraz jego wysokość? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w dzisiejszym artykule.

Kto może otrzymać WW-uitkering?

Aby otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych, należy legalnie przebywać na terenie Niderlandów. Nie jest jednak konieczne zameldowanie. Świadczenie przysługuje osobom, które nie ze swojej winy utraciły pracę, np. otrzymały wypowiedzenie umowy, zostały objęte zwolnieniem grupowym czy ich pracodawca zbankrutował. Zasiłku nie otrzymają więc ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie, na własną prośbę czy za porozumieniem stron. Weryfikowane jest również to, czy zwolniony pracownik był objęty ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Świadczenie nie przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi aktualnie 66 lat i 4 miesiące.

Prawo do zasiłku WW-uitkering można uzyskać po przepracowaniu w Holandii minimum 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Należy w tym celu złożyć wniosek w dwóch instytucjach – Urzędzie Pracy i Zatrudnienia (WERKbedrijf) oraz UWV – Zakładzie Ubezpieczeń Pracowniczych. Osoby posiadające zameldowanie w Niderlandach, mogą przesłać zgłoszenie online za pośrednictwem strony Werk.nl. Brak zameldowania wymaga osobistej wizyty w najbliższym urzędzie pracy i wypełnienia formularza WW-uitkering.

Aby złożyć wniosek o WW-uitkering należy dołączyć następujące dokumenty:

  • ostatnia umowa o pracę,
  • paski wypłaty wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty z kursów i szkoleń),
  • świadectwa pracy.

Wniosek do UWV należy złożyć do 2 dni od dnia zwolnienia. Instytucja ta podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku maksymalnie do 4 tygodni. Świadczenie jest wypłacane raz w miesiącu. Minimalny okres pobierania zasiłku wynosi 3 miesiące, a maksymalny 24 miesiące. Do tygodnia po zwolnieniu trzeba również zarejestrować się w urzędzie WERKbedrijf jako osoba poszukująca pracy.

W jakiej kwocie jest wypłacane świadczenie?

Za pierwsze dwa miesiące bezrobotny pobiera zasiłek w kwocie 75% swojego średniego wynagrodzenia, a następnie 70%. Jeżeli wyliczona kwota okaże się niższa niż obowiązujące w Holandii minimum socjalne, wtedy w celu wyrównania stosuje się dofinansowanie. Maksymalna wysokość WW-uitkering wynosi 2750 euro brutto.

Obowiązki bezrobotnego

Aby nie utracić prawa do otrzymywania zasiłku, osoba bezrobotna powinna aktywnie poszukiwać pracy. Ma obowiązek udowodnić, że podjęła w ciągu 4 tygodni minimum 4 takie próby – np. przesłała e-mailem dokumenty aplikacyjne do pracodawcy. Każde z działań należy zapisać w formularzu poszukiwania pracy (solicitatieformulier). Pobierający zasiłek musi także przygotować CV i list motywacyjny oraz zarejestrować się w kilku biurach pracy. Obowiązkiem bezrobotnego jest również stawianie się w wyznaczonym terminie na każde wezwanie urzędu oraz comiesięczne składanie oświadczenia o dochodach (inkomstenopgave). W okresie pobierania zasiłku wymagane jest przebywanie na terenie Niderlandów, a także informowanie UWV o każdej zmianie miejsca stałego pobytu.

Transfer zasiłku do Polski

Za zgodą UVW możliwe jest przeniesienie świadczenia do Polski, jeżeli bezrobotny zamierza wrócić do kraju w celu poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych po zwolnieniu w tym kraju można pobierać w Polsce maksymalnie przez 3 miesiące.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén